fredag 23 november 2018

Äga EN aktie?

Sedan jag blev "aktiv" har jag flera gånger sett diskussionen "om du bara fick investera i ett bolag/en aktie, vilken skulle det vara?". Ömsom har jag ibland känt att vad syftar diskussionen till då jag får investera i exakt hur många bolag som jag vill, ömsom dess antonym, för det får personen att verkligen reflektera kring vilket bolag och allra främst - varför. Detta är i och för sig en reflektion som man alltid skall göra, oavsett om det gäller all in i ett bolag eller om det rör sig om att komplettera den befintliga portföljen med ytterligare ett. Förvisso är just diskussionen om diskussionen intressant, men jag låter den ligga för denna gång och ger mig istället an att reflektera kring vilket bolag jag skulle investera i om jag bara fick välja ett. Och nej, investmentbolag räknas inte.

En ytterligare orsak till att jag fick en tanke kring denna fråga var då jag förra fredagen, den 16/11, såg en tweet av en profil som sade sig ha gått "all in" i bolaget Eyeonid. Samma bolag som rasade över 25 % på måndagen därefter, den 19/11, då de släppte sin Q3-rapport (tyvärr finns ej länk till denna tweet tillika profilen, då denne tycks ha raderat sig själv/innehållet. Det som finns är de blogginlägg som profilen tidigare har skrivit). 


"[...]om jag bara fick välja ett[...]"

Det jag vill hitta är ett bolag som är så okänsligt för lågkonjunktur som möjligt. Därtill vill jag se att det har stabila kassaflöden och gärna från flera segment/produkter. På det sättet står och/eller faller inte bolaget när en, eller ett fåtal, inte levererar likt de brukar. Jag vill se stabila och långsiktiga ägare samt att bolaget skall ha en lång och god historik, där de har visat att de klarar såväl recensioner och rena krascher som att förvalta tillika utveckla sig själva. 

De skall ha en god och stabil balansräkning som har varit densamma under en lång tid. Lån är tillåtet, men dessa skall vara "smarta" och noga övervägda till risken som tas.

Utdelningen är ett måste och trenden skall, om än med en acceptans för tillfälliga svackor, vara stigande. Därtill skall utdelningsandelen inte vara för hög och bolaget skall inte ha som mål att bibehålla/höja oavsett om vinsten för det innevarande året är mindre än det förra. Således skall utdelningen spegla företagets hälsa.

Självklart skall bolaget ha en vallgrav som är "omöjlig" att överbygga och denna önskas vara såväl psykologisk som fysisk, t.ex. att Apple har sin Iphone och att folk har tilltro till deras märke, då de associerar det med kvalitet.

Vilket bolag kan tänkas passa in på detta? Det bolag som snabbast kommer till mig är Disney, som jag anser svarar på det mesta av ovan och som jag skrev om i somras. Det är främst på ägarsidan som mer finns att önska, men att finna "piloter" i ett sådant högt värderat bolag är inte det lättaste. Förvisso har de en skuld, men den bedöms vara acceptabel givet bolagets finansiella ställning.

Om du fick välja ett bolag, vilket skulle det vara och varför? Sedan kommer den intressanta frågan - äger du det?onsdag 21 november 2018

G4S - en säker investering?

Företagsfusioner är aldrig något som med säkerhet leder till ett bättre företag därtill produkt. Inget är säkert och när jag nu har säkrat inlägget från kommande ordvitsar lovar jag att inte fortsätta med dem... G4S är ett företag som till en början bestod av Grupp 4 som bröts ut ur Securitas under 1960-talet och slogs samman med det danska väktarbolaget "Falck". Cirka 40 år senare, närmare bestämt anno 2004, slogs detta bolag, Grupp 4 Falck (snacka om brist på fantasi...), samman med brittiska säkerhetsföretaget Securior och sim sala bim var G4S fött.

Varför ett bolag som G4S lockar mig är att jag bedömer dem som relativt okänsliga för konjunkturen, då säkerhetstjänster, övervakning et cetera är något som alla/många inte drar ned på i första taget och jag vågar nog påstå att de hellre säger upp sin prenumeration på Netflix än sin säkerhet, men vad vet jag...

Hon är säker gamla bettan...
G4S verkar inom säkerhetstjänster och detta kan, grovt draget, brytas upp i två underkategorier; säkerhetslösningar och kontanthanteringslösningar. Beträffande det förstnämnda består detta av exempelvis klassiska väktarverksamhet samt försäljning och hantering av övervakningsutrustning, och gällande det sistnämnda består av att erbjuda säker hantering av transport av pengar. En anekdot kring detta är att det var G4S som var det bolag som var det bolag som blev utsatt för det, numera, legendariska helikopterrånet år 2013.

Säkerhetslösningar är i huvudsak Securitas' primära område och kontanthanteringslösningar Loomis'. Här skiljer sig G4S med att fokusera på båda dessa. Fördelar med detta är att det ger en bättre riskspridning; om ett område går dåligt kan det andra väga upp och vice versa. Emellertid kan denna dubbelfokusering vara negativ, då det är svårt att vara ledande inom två områden. Historien visar att den som gapar efter för mycket också får för mycket. Oftast brukar det vara bäst att fokusera på en produkt och vara världsledande på den.

Global och framtida tillväxt

Medan branschkollegan Securitas fokuserar på geografierna Nordamerika och Västereuropa, fokuserar G4S inte på någon speciell världsdel, utan är utspridda i hela världen. Idag kommer närmare en tredjedel av omsättningen från regioner utanför västvärlden, där Asien är den viktigaste.

Även här finns såväl för- som nackdelar. Fördelen är att likställa med ovan nämnda dito; om en geografi/marknad går knackigt kan övriga väga upp, medan nackdelen är att det bli mycket att ständigt se över och kontrollera.

En stark fördel med denna spridning i allmänhet, men den stora fokuseringen på Asien i synnerhet är att denna marknad beräknas öka mer än den i Europa och Nordamerika. I G4S årsrapport anno 2017 står följande: "Third-party commentators such as Freedonia expect the global security industry to grow 5-6% per annum from 2015 to 2025. With our global footprint and attractive array of products and services we are well positioned to meet this increased demand." (s 8).

Detta skall jämföras med det som Securitas VD,  Magnus Ahlqvist, förmedlade i bolagets årsrapport år 2017; "... en god tillväxt för den globala säkerhetsmarknaden, vilken förväntas växa med en årlig takt runt 5 procent de närmaste åren fram till 2020." (s 6). 

Ömsom kan dessa siffror från de båda bolagen jämföras och relateras, ömsom icke. Ty i G4S' fall räknar de även in kontanthanteringslösningar, vilket Securitas inte gör. 

Swedbank, med en hänvisning till Kepler Cheureux, skrev den 24 maj år 2018 att säkerhetsmarknaden som helhet förväntas växa med cirka 7 procent per år, "men bryts den ned per världsdel beräknas den vara dubbelt så hög i Asien, Latinamerika och Afrika som i Västeuropa".

Utan att vara någon expert på Asien i allmänhet, men Kina med omnejd i synnerhet, är en farhåga hos mig att regeringar är aviga till att västerländska bolag växer i deras länder; tar marknadsandelar av "deras egna" bolag eller dylikt. Likt vi den senaste tiden har kunnat läsa om hur ZTE har blivit bannlysta i diverse västerländska länder därtill Australien, kan samma hända västerländska bolag i Asien i allmänhet, men Kina i synnerhet. Om detta skulle hända är frågan hur G4S skulle klara sig.


Faktorer som driver tillväxt*

Större sårbarhet och ökade kostnader för avbrott för ett allt större antal företag och offentliga verksamheter har lett till att säkerhetsfrågorna har flyttats upp på dagordningen för både beslutsfattare och allmänheten över hela världen. Detta utgör en mycket viktig drivkraft för tillväxten inom säkerhetsbranschen, som gör att den kan expandera till nya områden och därmed bli en mer integrerad del av kundernas kärnverksamhet. 

Globala drivkrafter
När det gäller efterfrågan är emellertid den största drivkraften globalt sett fortfarande den faktiska och uppfattade risken för brott och andra incidenter. Trots att vissa kategorier av rapporterade brott minskar i många länder finns det en utbredd uppfattning om att brottsligheten ökar, vilket ökar efterfrågan på säkerhetslösningar. Ett skäl till detta är den ökade medvetenheten om hot mot lokalsamhället, företag och individer, däribland terrordåd och ett ökat våld, i kombination med en minskad närvaro av poliser på offentliga platser. 

Dessa hot kan leda till allvarliga störningar i dagens komplexa nätverkssamhälle och arbetet för att motverka dem involverar därmed andra aktörer än bara nationella och internationella underrättelsetjänster och polisen. Privata säkerhetsföretag bidrar i allt större utsträckning med stöd inom nya områden där de kan hjälpa till att förhindra störningar eller begränsa följderna om incidenter skulle inträffa.

Faktorer som bidrar till god tillväxt
En annan viktig drivkraft bakom den globala efterfrågan på säkerhetstjänster är de nya och komplexa hot som polisen och andra myndigheter står inför, många gånger i kombination med en begränsad budget. Detta leder till att myndigheterna i allt högre grad söker efter sätt att samarbeta med den privata säkerhetsbranschen och ser de potentiella fördelarna med att lägga ut vissa delar av sina arbetsuppgifter på entreprenad. Dessa och andra faktorer bidrar till en god tillväxt för den globala säkerhetsmarknaden.

Den tekniska utvecklingen håller på att förändra säkerhetsbranschen i grunden. Eftersom tekniken snabbt blir allt smartare, mer kostnadseffektiv och allt mer användbar i många olika säkerhetslösningar är det en av de främsta drivkrafterna bakom en ökad försäljning och tillväxt. Tekniken gör det också möjligt att utveckla komplexa säkerhetssystem som är kompatibla sinsemellan. Bemannad bevakning är dock fortfarande den säkerhetstjänst som är mest nyttjad globalt.

Växande befolkning i städerna

På många utvecklingsmarknader ökar inkomsterna och medelklassen växer. Det leder till att fler människor och företag har mer resurser att skydda och mer pengar att köpa säkerhetstjänster för. Om säkerhetsmarknaden samtidigt blir mer reglerad i dessa länder och väktarna kontrolleras och utbildas bättre kommer allmänhetens förtroende för privata säkerhetsleverantörer att öka, vilket i sin tur utgör en tillväxtmöjlighet för säkerhetsföretagen. 

Urbaniseringen är en annan drivkraft: stadsbefolkningen väntas växa snabbare än världens sammanlagda befolkning de närmaste tio åren, med den snabbaste ökningen i Afrika och Asien.
* källa

Ledning och ägare

Beträffande ägarsidan, per 21 november 2018, är de sex största ägarna:

Invesco Limited - 11,97 % av utstående aktier
Blackrock Inc. - 5,59 % av utstående aktier
Harris Associates L.P. - 5, 11 % av utstående aktier
Mondrian Investment Partners Limited - 5,07 % av utstående aktier
Oddo BHF Asset Management SAS - 3 % av utstående aktier

Historiskt har det aldrig funnits någon storägare, vilket också har visat sig vara bolaget till nackdel. SVD Börsplus lyfter fram detta som en möjlig orsak till att bolaget har haft en väldig spridd fokusering och att detta troligtvis var vad Gardell ämnade att ändra då Cevian tog en position år 2013. Om det stämmer eller ej står i betraktarens ögon att se. Faktum just nu är att bolaget har tuffat på bra, även om 2018 ser ut att vara något sämre än 2017.

Gällande styrelsen och ledning har samtliga en gedigen bakgrund inom säkerhetsbranschen tillika en adekvat utbildning. Dock är det bara en av tio som har varit längre sedan 2013 och det är Winnie Kin Wah Fok, som tillträdde som non-executive director anno 2010. Hon är också den ena av två kvinnor i denna styrelse. 

Beträffande eget ägande och insynshandel är detta inte det lättaste att finna, men sedan april 2017 har inga insider sålt/skalat av på sina egna innehav, vilket är positivt. Ser man tillbaka i ett ännu längre perspektiv har de flesta köpt och ökat mer än dess antonym.

Nuvarande VD är Ashley Almanza och denne tillträdde sin post år 2013, då många av dåvarande styrelse slutade och nya tillsattes (se mer under rubriken "Finansiell historik"). En googling på denne ger många träffar gällande hans lön och som en potentiell ägare är det härligt att se att VD:ns lön och bonus inte är en självklarhet, utan är beroende av företagets utveckling. Förra året, 2017, gick hans lön ned med cirka £1m. Dock tror jag inte att han led något nämnvärt, då hans lön ändå landade på £3,85m...

För mer information om Mr. Almanza läs här. Kortfattat kan sägas att han har en gedigen och adekvat utbildning för den post han innehar därtill har han en bra erfarenhet tillika historik som verksam i inom BG Group.

Finanser

För att kunna sätta G4S finanser i en relation har jag valt att jämför med dess främsta konkurrent, Securitas. Jag väljer att kopiera fakta hämtad från Börsdata och presenterar dem i tabellformat i syfte att få en något sånär tydlig överblick. Siffrorna i tabellerna är grundade i envar bolags Q3-rapport anno 2018.

Nyckeltal för skuldsättning
G4S
Securitas
Soliditet
14,4 %
30,8 %
Nettoskuld
28,7 %
28,8 %
Nettoskuld/Ebita
3,2
2,6
Kassa
22,5 %
4,4 %

Nyckeltal för lönsamhet
G4S
Securitas
Ebita-marginal
6,9 %
6,2 %
ROIC
11,1 %
8,3 %
ROC
24,6 %
12,8 %
Avk. På Ek
22,6 %
17,4 %

Nyckeltal för Utdelning & FCF
G4S
Securitas
Direktavkastning
6,2 %
2,6 %
Utdelningsandel
96,1 %
50 %
FCF
2,0
0,44
FCF-marginal %
4,9 %
0,16 %
Utdelning/FCF
49, 6 %
913 %

Nyckeltal för Värdering
G4S
Securitas
EV/EBIT
0,9
16,1
EV/EBITA
8,9
11,8
PEG
0,46
4,3
P/E
15,4
19,3

Det som avskräcker mig är nettoskulden/ebita, då denna för mig är hög. När jag tittar på 4-traders hävdar denna sida att siffran istället skall vara 2,73, vilket gör att jag bli lite kluven. I årsrapporten skriver VD följande om bolagets finansiella position:

 "We intend to remain soundly financed with average operating cash flow conversion of more than 100% of Adjusted PBITA and a net debt to Adjusted EBITDA ratio of less than 2.5x. Priorities for excess cash will be investment, dividends and, in the near term, further leverage reduction." (s. 7).

Och ja, det finns en stor sanning i att bolaget har ett starkt kassaflöde som kan ses som, mer eller mindre, stabilt och återkommande. Emellertid skulle jag hellre se att de minskar sin skuld än att ha nuvarande utdelningsandel (se nedan tabell och kommande bild). Även tidskriften Aktiespararen lyfter fram bolaget som i "finansiellt gott skick" i sin analys i 2018 års oktobernummer.

Beträffande utdelningsandelen är det svårt att se ett mönster; den har växlat mellan allt från 1817 % till -35,6 % sedan Q4 2012:

Q4 2012
Q4 2013
Q4 2014
Q2 2015
Q4 2015
Q2 2016
Q4 2016
Q2 2017
Q4 2017
Q2 2018
261,9 %
-35,6 %
93,9 %
121,2 %
1817 %
470 %
73,5 %
53,4 %
77,2 %
96,1 %

Beträffande utdelningar har dessa betalats ut sedan 2005, dvs. sedan deras tillkomst i dess nuvarande form. Dock är G4S inte att betrakta som en potentiell dividend aristocrat e.d., då deras utdelning har varit ojämn, likt laxbolag. Bolagets utdelningspolicy är inte utsatt till en viss procentuell sats, utan är anpassad efter vinsterna: "Our dividend policy is to increase the dividend in line with the long-term growth in earnings." Detta ser jag som mer bra än dåligt, då bolag som envisas med att behålla, eller t.o.m. höja, sin utdelning enbart för sakens skull riskerar att försätta sig i en mycket svårt och krävande finansiell situation. Lägg därtill en plötslig lågkonjunktur eller någon annan oförutsedd händelse så kan det gå riktigt illa.

När kurs därtill nyckeltal analyseras i ett historiskt perspektiv framkommer år 2013 som ett bottennapp utan dess like. Således kan det vara av vikt att kortfattat gå igenom varför. Detta berodde på flera anledningar; 
Ovan var orsakerna till att G4S fick en ny ledning/styrelse. I samband med detta gick man också ut med nya direktiv om att minska på olika sektorer, större och mer tydligt fokus på kärnverksamheten samt att se över den finansiella situationen. För en kortfattat sammanfattning om arbetet som inleddes 2013 rekommenderas denna intervju med VD:n Ashley Almanza.

Vid en övergripande nyckeltalsanalys från Börsdata framkommer nedan av viktiga fakta:
Som görs synligt tycks vinstmarginalen vara i en, om än liten, stigande trend, medan soliditeten håller sig mer flat. Beträffande omsättningen kan detsamma sägas som om soliditeten, medan vinsten är i en liten, ändock viktig, stigande trend.

Kommande finansiell utveckling

Sedan omstruktureringen 2013 har G4S ökat sin försäljning med 15 %, vilket ger 3 % per år. De har ökat sin VPA med 45 %, vilket ger 9 % per år. Under denna tid har även kassaflödet ökat från 1,49 FCF/Aktie till 2,57 FCF/aktie. För den som önskar siffror var kassaflödet år 2017 £1,9 miljarder. Då 2018 ännu ej är avslutat har jag valt att inte ta med siffror från detta år i nuvarande beräkning. Emellertid visar de siffror som finns tillgängliga att det är en modest nedgång gällande ovan.

Bruttomarginalen har legat på cirka 17,8 % de senaste fem åren och gällande vinstmarginalen har denna legat på ett snitt om 0,55 %, om 2013 års dåliga resultat tas med (R12mån 3 år). Räknas detta bort och data istället studeras utifrån 10 år framkommer en vinstmarginal på cirka 1,81 %, vilket inte är högt jämfört med Securiats, som ligger strax under 3 %. G4S vinstmarginal är också väldigt hoppig, där den lägsta har varit 0,12 (år 2015) och den högsta 3,01 (år 2017).


Givet historiken, men också den tilltro jag har till bolagets exponering mot tillväxtmarknader därtill de teknologiska framstegen, som förvisso kostar att utveckla men som längden kan bli än mer lönsamma, utgår jag från att bolaget kommer att kunna fortsätta hålla en vinstmarginal kring 2-2,5 % och en bruttomarginal kring 18 %. Jag utgår dessutom från att försäljning, VPA och kassaflöde fortsätter likt historiken, vilket leder mig till att jag är mer positiv än negativ till bolagets framtida utveckling och som en potentiell portföljskandidat. Ytterligare en anledning till detta är att marknaden inte tycks ta hänsyn, eller i alla fall en mycket begränsad sådan, till de olika valutornas påverkan på bolagets siffror.

Då jag fokuserar på bolag som har utdelning, är det intressant och, för mig, essentiellt att se hur denna historiskt har stått sig:

Utdelningstillväxten under 3 och 5 år är att betrakta som i det lägsta laget, medan den tioåriga är desto mer tilltalande. Beror den sistnämnda på att det har varit bullmarknad undre en lång tid och att bolaget började från en mycket tacksam position? Utdelningen är, som bilden visar, inte i en perfekt och alltid stigande trend, men trenden är ändå positiv. Som tidigare nämnts är jag enbart glad att bolag inte delar ut mer än vad de bedömer är hållbart. Att jaga utdelningshöjningar eller att behålla nuvarande "bara för att" är inget som tilltalar mig. Fokus för ledningen skall alltid vara att bolaget skall ha tillräckligt med pengar att förvalta tillika växa. Vad som därefter blir över tar jag tacksamt emot.


Enligt de estimat som 4-traders har samlat in är rådande konsensus att bolaget utvecklas mer positivt än dess antonym.


G4S nuvarande fokus

Just nu håller bolaget på med ett (kostnads)krävande omstruktureringsarbete i syfte att infria de mål som satts till år 2020, där bland annat mindre personalkostnader till förmån för mer teknik och självgående tjänster/produkter är ett. Skulle de lyckas med detta kommer VPA att landa kring cirka DKK 1,90. Om detta infrias handlas aktien just nu till en stor rabatt.

Vad G4S även nu gör är att försöka påverka sina lån samt sin utsatthet mot andra valutor, vilket slår hårdare mot dem i och med deras vida spridning än för Securitas. Många tillväxtländer kännetecknas av hög och oförutsägbar inflation samt stora svängningar i växlingskurser. Detta i kombination med att kontrakt inom säkerhetsbranschen ofta upphandlas med långa löptider gör att det finns risk för att låsa in sig i affärsuppgörelser där valutaförändringar raderar ut vinstmarginalerna.

G4S försöker emellertid aktivt öka sin interna effektivitet och som ett led i detta förhandlar de numera sina kontrakt på ettårs-basis i tillväxtmarknaderna, samt ser till att ersättningarna för dessa är indexjusterade.

Ytterligare åtgärder som G4S har genomfört har handlat om att omfinansiera dyra lån som företaget drog på sig i samband med lågkonjunkturen 2008-2009, samt införandet av ett nytt HR-system för att underlätta schemaläggning och prissättning. Åtgärderna förväntas öka G4S kostnadseffektivitet, och därmed få företaget  att uppnå högre vinstmarginaler.

Slutord

Den höga nettoskulden och de låga marginalerna till trots lockar detta bolag. Genom att äga dem får jag in ett bolag mot en marknad/segment som jag idag inte har ett aktivt ägande mot. Historiken visar att bolaget får utstå väldigt svängiga kvartal och att det är mycket utsatta för valuta. Emellertid har de ett stabilt kassaflöde och istället för att enbart fokusera på valutan, som de enbart marginellt kan påverka, vill jag fokusera på bolaget, dess produkter och framtid. När jag gör detta ser jag ett bolag som kan komma att vinna stora marknadsandelar kommande år, givet att asiatiska regeringar inte sätter käppar i hjulen. Att säga att bolaget är en säker investering (haha... suck) är att fara med osanning, men jag tror att de kan stå mer stabilt än många andra bolag när nästa lågkonjunktur står för dörren då de inte är lika utsatta för börsens cykler.

Ägarsidan lämnar mycket att önska och här skulle jag vilja se åtminstone en stor ägare som vill äga bolaget under en lång period, likt Latour i Securitas. Ägarsidan i dess nuvarande form betraktar jag som mer dålig än bra, vilket stärker argumenten för att inte investera i bolaget.

I takt med att många länders välfärdssystem börjar få det tufft, främst beroende på en åldrande befolkning som kräver mer kapital att ta hand om, ser jag en möjlighet i att fler och fler säkerhetstjänster kommer att hyras ut/läggas på entreprenad. Således kan även välfärdsstater, där statens kassa inte är att betrakta som "stark", gynna G4S och dess konkurrenter.

Vad som ytterligare kan vara en potentiell trigger är en eventuell uppdelning av bolaget. Utan att mer exakt ha räknat på bolagets delar framgår ändå delarna som mer värda än dess summa.